Reklamacije, garancija, servis

Ukoliko dođe do reklamacije nekog od kupljenih proizvoda,Sinmark d.o.o. će u najkraćem roku,a u okviru zakonske procedure, popraviti pokvareni uređaj ili zameniti ga novim.

MINIMALNI GARANTNI ROK ZA SVE PROIZVODE U NAŠOJ PONUDI JE 2(dve) GODINE, OSIM UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO. UKOLIKO JE GARANCIJA NA PROIZVOD DUŽA OD 2(dve) GODINE TO JE POSEBNO NAZNAČENO NA GARANTNOM LISTU ZA DATI PROIZVOD.

Sinmark d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalžom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis,uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NE OŠTEĆENU ambalažu, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera kompanije Sinmarka d.o.o ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Zamena delova pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno(npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u garantnom roku). Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. 

Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Sinmark d.o.o. već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. Sinmark ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

GARANCIJA NE POKRIVA NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA I KVAROVE NASTALE NEPRAVILNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM PROIZVODOM. 

U NEPRAVILNO RUKOVANJE SU UKLJUČENI I PROPUSTI POPUT SPAJANJA UREĐAJA NA IZVORE ENERGIJE KOJI NISU PROPISANI UPUTSTVOM ZA RUKOVANJE KAO I KORIŠĆENJE UREĐAJA U NEPREDVIĐENIM USLOVIMA I PROSTORIMA. PRAVO NA GARANCIJU KUPAC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLJANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE SINMARKA D.O.O. ILI PROIZVOĐAČA.

SINMARK D.O.O NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU,HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZASMEŠTANJE PODATAKA.

U slučaju da servis Sinmark d.o.o. utvrdi da je proizvod koji je donet na reklamaciju ispravan, biće naplaćen servis proizvoda po važećem cenovniku servisa. U slučaju da servis Sinmark d.o.o. utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi( transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

Sinmark d.o.o. se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju u skladu sa članom 58. Stav 2 Zakona o zaštiti potoršača.

Sinmark d.o.o. se obavezuje da će svaki artikal koji je predat na servis a čija garancija nije rešena u primerenom roku(Zakon o zaštiti potrošača, Član 54) zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen novac u iznosu koji stoji na fiskalnom računu koji je izdat prilikom kupovine datog proizvoda. Sinmark d.o.o. je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača, Član 58) Ukoliko se proizvodi kupuju preko našeg sajta I isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da vrati proizvod bez ikakvog objašnjenja I zahteva povraćaj novca, u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda. Troškove isporuke u ovom slučaju snosi kupac. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti ne upotrebljavan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora. Ako je pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, roba prešla u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, potrošač je dužan da u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, robu pošalje ili preda trgovcu ili trećem licu koje je trgovac ovlastio da primi robu, osim ako je trgovac ponudio da sam preuzme robu od potrošača. Član 37 Zakon o zaštiti potrošača.

Proizvodi iz našeg asortimana koji spadaju u kategoriju potrošnog materijala I vode se kao potrošna roba nemaju garanciju ( kertridži, toneri, fotopapir, sve vrste baterija) Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uredjaja tj.čišćenje, podmazivanje i sl. Od korisnika se očekuje da kupljeni  proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventalne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom uređaja će se otklanjati isključivo na teret kupca po važećem  cenovniku servisnih usluga.

Sinmark d.o.o se obavezje da će kupca obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen najksnije sledećeg radnog dana nakon izvšenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od ovlašćenog servisa. Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme iz našeg servisa najkasnije 30(trideset) dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Sinmark d.o.o. ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod će biti predat na recikliranje.

Prava potrošača navedena u članu 54 Zakona o zaštiti potrošača: Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 • vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 • značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 • da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uredjaja.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda.
 • Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala.
 • Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca.
 • Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koj način I u bilo kojoj meri oštećena.
 • Ukoliko je proizvod vraćen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju.
 

VAŽNO

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je obavezno koristi pri svakom internem i eksternom transportu. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbedjeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda. Softver koji je isporučen uz računar ne potpada pod uslove garancije.

Sinmark d.o.o. će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa.